środa, 1 lipca 2009

Rozbój

Art. 280. 

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3

Przestępstwo rozboju jest kwalifikowaną odmianą kradzieży. Zachowanie sprawcy polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej (w celu przywłaszczenia) przy użyciu jednego z trzech wymienionych w przepisie sposobów, tj. używając przemocy, grożąc natychmiastowym użyciem takiej przemocy albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Groźba natychmiastowego użycia przemocy musi wprawdzie wzbudzić w zagrożonym obawę spełnienia, nie jest jednak wymagana realna możliwość spełnienia groźby, jak i zamiaru sprawcy zrealizowania jej. Groźba taka może być wyrażona nie tylko za pomocą słów, ale też w sposób konkludentny. Może zwłaszcza wynikać z zachowania się sprawcy.

Zarówno używanie przemocy jak i grożenie natychmiastowym jej użyciem nie muszą być skierowane bezpośrednio na osobę, której rzecz sprawca chce ukraść. Sprawca może bowiem stosować wymienione środki zmuszania przeciwko komukolwiek w tym celu, aby zawładnąć rzeczą.

Doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności polega na podjęciu takich działań, które nie będąc użyciem przemocy pozbawiają człowieka możności przeciwdziałania zaborowi mienia (np. związanie, zamknięcie, zabranie inwalidzie kul, uśpienie, odurzenie alkoholem).

Znamię "kradnie" odnosi się zarówno do sytuacji, w której sprawca własnoręcznie odbiera pokrzywdzonemu mienie z zamiarem przywłaszczenia, jak i gdy pokrzywdzony pod wpływem groźby użycia przemocy sam natychmiast wydaje napastnikowi żądany przedmiot

Znamiona kwalifikowanego typu rozboju (§ 2) dotyczą w szczególności przedmiotu, jakim posługuje się sprawca, oraz sposobu jego działania.

Przedmiotem ochrony jest tu własność mienia lub jego posiadanie oraz wolność i zdrowie człowieka.

Kwalifikowany typ rozboju określa art. 280 § 2 kk.

Art. 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl