środa, 1 lipca 2009

Kara grzywny

Art. 33.  § 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360.

§ 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął.

§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych.

Grzywna orzekana jest w systemie stawek dziennych (odmiennie niż w kodeksie karnym z 1969 r. gdzie obowiązywał system kwotowy). Wymiar grzywny następuje w dwóch etapach. W pierwszym etapie sąd ustala liczbę stawek dziennych, przy czym minimum stawek dziennych wynosi 10, zaś maksimum 360, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (np. nadzwyczajne złagodzenie czy zaostrzenie kary, wyrok łączny lub indywidualne określony w przepisach stawki). Przy wymiarze liczby stawek należy kierować się nadrzędną zasadą humanitaryzmu oraz ogólnymi dyrektywami sądowego wymiaru kary, w tym stopniem zawinienia, który limituje górny próg kary. Status materialny nie powinien wpływać na liczbę orzeczonych stawek dziennych. Oznacza to, że dwaj współsprawcy o różnym statusie majątkowy przy jednakowym zawinieniu skazani za ten sam czyn powinni otrzymać taką samą ilość stawek dziennych.

Drugi etap wymiaru kary grzywny to ustalenie wysokości stawki dziennej. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł, i wyższa niż 2000 zł. Określając wysokość stawki dziennej należy wziąć pod uwagę okoliczności dotyczące stosunków majątkowych i osobistych sprawcy, czyli, zgodnie z art. 33 § 3, dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Wysokość stawki dziennej powinna być dostosowana nie tyle do istniejącej sytuacji majątkowej, ile do możliwości zarobkowych, a więc przewidywanej sytuacji majątkowej sprawcy.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl