środa, 1 lipca 2009

Groźba

Groźba karalna

art. 190 Kk: § l . Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadniona obawę, że będzie spełniona, polega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przestępstwo groźby karalnej polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa (nie wystarczy grożenie wykroczeniem lub innym naruszeniem prawa) na jej szkodę lub szkodę najbliższych. Groźba nie musi być wyrażona słownie, wystarczy jakiekolwiek zachowanie się sprawcy -wykonywanie określonych gestów, podejmowanie pewnych zachowań, których treścią jest groźba popełnienia przestępstwa (np. mierzenie z broni palnej w kierunku pokrzywdzonego). Przedmiotem ochrony jest tu wolność w sensie psychicznym tj. wolność od uczucia strachu.

Jest to przestępstwo materialne, ponieważ do jego znamion należy skutek w postaci uzasadnionej obawy adresata groźby, że będzie ona spełniona. Nie oznacza to, że niebezpieczeństwo spełnienia groźby musi być realne, wystarczy, że jest ono za takie uważane przez pokrzywdzonego i ma on podstawy do takiego poglądu.

Przestępstwo z art. 190 Kk ma charakter umyślny, zatem sprawca musi wyrażać swoje groźby świadomie, zdając sobie sprawę z tego, że wywołuje w ten sposób u pokrzywdzonego obawę ich spełnienia. Nie podlega odpowiedzialności nieświadome użycie groźby, np. w formie żartu, nawet jeżeli pokrzywdzony wskutek tego przestraszył się.

Subiektywny odbiór ma dla zaistnienia przestępstwa znaczenie zasadnicze, jednak nie wystarczające. Obawa ta musi być ponadto uzasadniona, a więc do jej oceny niezbędne będzie włączenie także i czynnika obiektywnego. Obawę uznać można za uzasadnioną, jeśli przeciętny człowiek o podobnych do ofiary cechach osobowości, psychiki, intelektu i umysłowości, w analogicznych warunkach wedle wszelkiego prawdopodobieństwa uznałby tę groźbę za realną i wzbudzającą obawę.

Jeżeli groźba nie wzbudza u ofiary w konkretnym przypadku obawy, choć obiektywnie można ją uznać za możliwą do jej wzbudzenia, można rozważyć odpowiedzialność za usiłowanie nieudolne

Groźba bezprawna

Groźba bezprawna zdefiniowana jest w art. 115 § 12 Kk. Jest to pojęcie szersze od groźby karalnej. Obejmuje ono także, poza groźbą popełnienia przestępstwa groźby karalnej z art. 190 kk, groźbę spowodowania postępowania karnego i groźbę rozgłaszania wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego najbliższych. Nie stanowi jednak groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Użycie groźby bezprawnej (jeśli nie jest groźbą karalną) nie stanowi przestępstwa, lecz jest jednym ze znamion takich czynów zabronionych, jak gwałt, rozbój, wymuszenie rozbójnicze.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl