środa, 1 lipca 2009

Karalność sprawców wypadków

1. Art. 177 § 2 k.k. - typ kwalifikowany ze względu na skutek w postaci śmierci innej osoby lub ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu.

2. W art. 178 § l Kk przewiduje się zaostrzenie ustawowego wymiaru kary z uwagi na popełnienie czynu z art. 177 k.k. w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego bądź zbiegnięcie z miejsca zdarzenia. W takich przypadkach sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Pojęcie stanu nietrzeźwości zdefiniowano w art. 115 § 16 Kk. Zachodzi on, gdy:

- zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

- zawartość alkoholu w l dcm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Pojęcie "środka odurzającego" zdefiniowane jest w art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jako "każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy".

Kodeks nie precyzuje pojęcia "ucieczki z miejsca zdarzenia". Należy przyjąć, że chodzi tu o próbę uniknięcia odpowiedzialności. Ucieczka nie zachodzi np. wtedy, gdy oddalenie się ma np. na celu sprowadzenie pomocy lub zawiadomienie Policji, czy też zjechanie z miejsca zdarzenia celem zwiększenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Nie jest też ucieczką oddalenie się po podaniu swych danych personalnych i poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu.

Zwrot "zbiegł z miejsca zdarzenia" oznacza to samo co "uciekł z miejsca zdarzenia". Słowo "zbiec" jest synonimem wyrazu "uciec" . Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy "o ucieczce kierowcy z miejsca wypadku można mówić wtedy, gdy oddala się z miejsca wypadku, by uniknąć zidentyfikowania go, by utrudnić ustalenie przyczyny wypadku bądź też by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Do uznania, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia wystarczające jest, by oddalenie się było podyktowane osiągnięciem któregokolwiek z tych celów; punkt ciężkości stanowi cel, jakim kierował się sprawca, opuszczając miejsce zdarzenia.

Zaostrzenie kary jest obowiązkowe i polega na możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności przewidzianej za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl