środa, 1 lipca 2009

Prostytucja

Prostytucja = świadczenie usług seksualnych w zamian za korzyści majątkowe. Prostytucja nie jest karalna. Karalne jest zmuszanie do uprawiania prostytucji:

Art. 203. Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Stręczycielstwo = nakłanianie do uprawiania prostytucji. Od zmuszania penalizowanego w art. 203 różni się tym, że jest wykonywane jedynie poprzez środki intelektualnej perswazji bez użycia elementu siły czy podstępu. Sprawca działać musi w zamiarze bezpośrednim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie lub innej osoby z wyłączeniem osoby nakłanianej. Ta bowiem jest tu ofiarą, a nie beneficjantem.

Kuplerstwo = ułatwianie prostytucji, oznacza podejmowanie w celu uzyskania korzyści majątkowej wszelkich czynności, które obiektywnie są w stanie stworzyć sprzyjające warunki dla uprawiania procederu.

Przedmiotowo są to czynności identyczne z opisanymi w ramach formuły pomocnictwa (art. 18 § 3 k.k.).

Ułatwianie prostytucji musi mieć charakter działań permanentnych, przez co kuplerstwo zyskuje formę przestępstwa o wieloczynowo określonych znamionach. Dla jego bytu nie wystarcza akt jednorazowego ułatwienia

Sutenerstwo = czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inną osobę.

Sutenerstwo jest przestępstwem o wieloczynowo określonych znamionach, a więc wymaga ciągłości działania tj. powtarzającego się i pozostającego w łączności czasowej i przedmiotowej przyjmowania korzyści. Sutenerstwo w odniesieniu do kilku prostytutek nie powoduje rzeczywistego zbiegu przestępstw, lecz może wpłynąć na wymiar kary. Jest ono bowiem procederem, a nie aktem jednorazowym.

Art. 204.  § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.

§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl