środa, 1 lipca 2009

Nadużycie zaufania

Kiedy można być oskarżonym o przestępstwo

Art. 296.  § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. /tzw. karalna niegospodarność która polega na naruszeniu obowiązku ostrożności w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych lub działalności gospodarczej na cudzą rzecz/

§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę

Jest to przestępstwo indywidualne. Jego podmiotem może być jedynie osoba szczególnie zobowiązana /na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu ,umowy lub pełnomocnictwa do zawarcia transakcji majątkowej/ do zajmowania się sprawami lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

Do takich osób należy zaliczyć m.in.:

- prokurentów spółek prawa handlowego i innych pełnomocników przedsiębiorców,

- członków zarządu oraz likwidatorów spółek handlowych oraz spółdzielni,

- syndyka masy upadłości i jego zastępcę.

Zajmowanie się cudzymi sprawami majątkowymi lub gospodarczymi oznacza obowiązek ich prowadzenia, dbania o interesy mocodawcy oraz podejmowanie lub uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących tego majątku. Przestępstwa nadużycia zaufania może dopuścić się również osoba, która prowadzi na cudzą rzecz i w cudzym imieniu działalność gospodarczą Istotne jest to, iż zachowanie się sprawcy tego przestępstwa polegać ma na nadużyciu udzielonych mu uprawnień lub niedopełnieniu ciążącego na nim obowiązku. Warunkiem koniecznym odpowiedzialności jest spowodowanie przez sprawcę opisanym wyżej zachowaniem znacznej szkody majątkowej lub szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Znaczna szkoda majątkowa oznacza stratę przekraczającą w chwili popełnienia czynu dwustukrotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia, zaś szkoda majątkowej w wielkich rozmiarach stratę przekraczającą tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia Wobec braku ograniczenia w tej mierze, przez szkodę należy rozumieć nie tylko rzeczywisty uszczerbek w majątku przedsiębiorcy, ale również utracony zysk.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl